08/06/2021

Activiteitenrapport 2020

Belpotato.be

 

Activiteitenrapport 2020

 

 

 

Wat is Belpotato.be ?

Belpotato.be is de Belgische brancheorganisatie (BO) van de aardappelsector. Belpotato.be is erkend door de Gewesten op basis van de Europese verordening van 2013/1308 en heeft tot doel om de samenwerking binnen de sector te verzekeren om zo de vooropgestelde doelstellingen van de verordening te bereiken.

Op 20 januari 2020 werd de oprichtingsakte van Belpotato.be officieel ondertekend te Huldenberg. De samenstelling van het bestuur garandeert het evenwicht tussen producenten, handelaars en verwerkers en bestaat uit zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. De leden van het bestuur zijn :

  • Voor de producenten : ABS, Boerenbond, FWA en Fiwap
  • Voor de handelaars en verwerkers : Belgapom en Fiwap

De oprichting van een brancheorganisatie is essentieel voor het beheer van de sector in overeenstemming met de geldende wetgeving, voor de verbetering van de economische en sociale duurzaamheid en om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. De eerste stappen werden in 2018 besproken binnen een clusteroverleg tussen Fiwap en Belgapom. Maar het is de droogte van 2018 die de trigger was tot actie : de impact van de droogte op de aardappelopbrengst was groot en toonde de noodzaak van een sterk interprofessioneel overleg over de productieomstandigheden en valorisatie van aardappelen. Belgapom en Agrofront hebben daarom de krachten gebundeld en richtten de brancheorganisatie op. Ze werden hierin vergezeld door Fiwap. Zo werd Belpotato.be geboren door de gezamenlijke inzet van 5 partnerorganisaties.

Voorgaand genoemde redenen rechtvaardigen het bestaan van Belpotato.be als een overkoepelende structuur van de sector, met respect voor de missies en specifieke actiegebieden van haar leden, maar vooral in het belang van alle aardappelprofessionals in België.

 

Samenstelling van de besluitvormende organen 

Binnen de 8 leden van het bestuur wordt de pariteit tussen de 2 regio’s (Vlaanderen en Wallonië) en tussen de productie-, en handel/industrieschakels gerespecteerd.

Het voorzitterschap alterneert om de 2 jaar tussen de 2 schakels. Voor 2020 en 2021 werd Jean-Pierre Van Puymbrouck (FWA) tot voorzitter verkozen. Hij zal vervolgens zijn plaats doorgeven aan de huidige eerste ondervoorzitter Steven De Cuyper (Belgapom). Naast de voorzitter en ondervoorzitter zetelen ook Amandine Eeckhout (Boerenbond, tweede ondervoorzitter) en Christophe Vermeulen (Belgapom) in het dagelijks bestuur van Belpotato.be.

Meer info via https://belpotato.be/nl/over/bestuur/

Werking en financiering

Het secretariaat wordt per twee verzorgd door de Fiwap (Gembloux) en het PCA (Kruishoutem). Zo kan er geprofiteerd worden van de expertise en ervaring die deze twee structuren gedurende vele jaren in de sector hebben opgedaan. De financiering voor twee jaar wordt verzekerd door elk stichtend lid in de vorm van een niet-terugvorderbare geldinjectie en een renteloze lening.

Op basis van de voorbereidende werken die werden uitgevoerd voor de oprichting van Belpotato.be, werden de actieprioriteiten snel bepaald. Ze focussen op 8 thema’s: duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, de beschikbaarheid van pootgoed, interne contractuele relaties in de sector, de voorwaarden voor ontvangst van aardappelen, marktinformatie, de overgang na het wegvallen van CIPC en de vertegenwoordiging van de sector.

Meer informatie vind je via https://belpotato.be/nl/over/

 

Belangrijkste acties

Belpotato.be had de handen vol tijdens de Covid-19 crisis. Van maart tot juni 2020 heeft Belpotato.be een inventaris gemaakt van de beschikbare informatie en deze werden in 7 persberichten uitgestuurd (https://belpotato.be/nl/persberichten/). Daarnaast steunde Belpotato.be haar leden bij het zetten van verschillende stappen richting het regionale, federale en Europese beleid (in nauw overleg met de Waalse en Vlaamse interprofessionele organisaties), organiseerde ze de aangifte van voorraden, wat een grondige analyse van de situatie mogelijk maakte, ondersteunde ze de normale gang van zaken bij het ophalen van volumes onder contract, activeerde ze de zoektocht naar alternatieve afzetmogelijkheden voor export, veeteelt en anaerobe vergisting, …

Een eerste belangrijk resultaat dat werd behaald is het feit dat quasi geen enkele aardappel weer naar het veld moest gevoerd worden. Dit basiswerk heeft er dus mee voor gezorgd dat er erkend werd dat de sector zwaar geïmpacteerd werd door de crisis, wat mogelijk maakte dat er door de Europese Unie uitzonderlijke financiële steun werd toegekend, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Het bestuur is twee maal fysiek en dertien maal digitaal bijeengekomen in het jaar 2020, wat wijst op een nauwe opvolging van de coronacrisis.

 

Evolutie na CIPC

Belpotato.be heeft voortdurend de initiatieven die op Europees niveau genomen zijn door de EUPPA, Europatat, Copa-Cogeca en verschillende onderzoeksinstellingen ondersteund en gevulgariseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over informatie over de sleuteldata van het verbod op CIPC, uitleg over het reinigingsprotocol van loodsen, het definiëren en uitrollen van de tijdelijke MRL, het sectoraal bemonsteringsplan voor de komende jaren, … Belpotato.be heeft ook de organisatie van twee thema-webinars van Fiwap en PCA verzorgd in juli 2020. Op technisch vlak werd er in samenwerking met Arvalis en Groupama een folder met veiligheidsadvies voor verneveling opgesteld en beschikbaar gemaakt voor professionals (https://belpotato.be/nl/actua/veiligheidsmaatregelen-bij-toepassing-van-kiemremmers-5/)

 

 

 

Daarnaast was er ook de vlotte opstart van drie werkgroepen gebaseerd op de actiedoelstellingen :

  • Werkgroep ‘Contracten’

Onder leiding van de FOD Economie kwam deze groep van 15 oktober tot eind december 5 keer bijeen en zette haar werk voort in 2021. Haar missie is het actualiseren van de Laruelle Code die in 2006 is opgesteld en die als basis dient voor contractuele relaties tussen productie en handel / industrie. Deze werkgroep wil lessen trekken uit moeilijke situaties die we in het verleden hebben gekend door lage opbrengsten, wat de valorisatie van de contracten heeft afgezwakt. Begrippen die fundamenteel zijn, net als het type contract, kwaliteitsbeoordeling, eigendomsoverdracht of overmacht staan ​​centraal in de discussies. De werkgroep moet zijn werk ten laatste tegen eind juni 2021 afgerond hebben.

  • Werkgroep ‘Pootgoed’

Deze grote werkgroep ging in september 2020 van start en heeft een inventaris gemaakt van de problemen waarmee de toeleveringsketen voor kwaliteitspootgoed in België wordt geconfronteerd. De uitdagingen die in deze werkgroep worden besproken is de rassen selectie, de vermeerdering van beschermde rassen in België, de certificering van pootgoed in Vlaanderen en Wallonië, de controle van ingevoerd pootgoed, de promotie van Belgisch pootgoed, … Het  doel is duidelijk : het verbeteren van de beschikbaarheid van kwaliteitspootgoed voor de Belgische telers. In maart 2021 werd er een overzichtsdocument opgemaakt en verspreid met aanbevelingen voor het correct ontvangen en bewaren van pootgoed (https://belpotato.be/nl/persberichten/goed-pootgoedbeheer-noodzakelijk-voor-een-succesvolle-oogst-bericht-belpotatobe-22-maart-2021-23/).

  • Werkgroep ‘aardappelbewaring na CIPC’

Zone de Texte: Belpotato.be in 2020, dat was : 
- De oprichting van een erkende brancheorganisatie door de overheid en vertegenwoordiger van de hele aardappelketen
- De directe betrokkenheid van AgroFront, Fiwap en Belgapom
- 10 uitgestuurde persberichten
- een belangrijke rol in : 
•	het verkrijgen van uitzonderlijke regionale financiële steun voor de producent i.v.m. de Coronacrisis
•	het CIPC dossier : de tijdelijke MRL, het reinigen van loodsen, het sectorale bemonsteringsplan, het veilig gebruik van alternatieven voor CIPC
- De basisgesprekken rond de contractuele relaties tussen producent en handel
- De ondersteuning van werkzame stoffen die essentieel zijn voor de sector, en van alternatieven kiemremmers voor CIPC 

Deze groep, die in 2020 tweemaal bijeenkwam, hield toezicht op de procedures naar de autoriteiten toe en de communicatie naar de professionals in het gevoelige dossier van de intrekking van de CIPC.

 

Belpotato.be ondersteunde ook het bijhouden van de moleculen difenoconazool en metribuzine, en de erkenning (of wijziging van de erkenning) van de commerciële producten BIOX-M en Argos.

Meer informatie vind je op www.Belpotato.be

 

Belpotato.be wordt gevraagd om de spil te zijn van sectorale initiatieven om de uitdagingen van de economische, technische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheid van de Belgische aardappelsector aan te gaan. Andere belangrijke kwesties met betrekking tot interne en externe communicatie zullen ook moeten worden aangepakt. Belpotato.be heeft structurele financiering nodig die de duurzaamheid ervan op korte en middellange termijn verzekert.

 

 

 

Secretariaat Vlaanderen

PCA – Bruno Gobin

Karreweg, 6

9770 Kruishoutem

 

bruno@proefcentrum-kruishoutem.be

 

Secretariaat Wallonië

Fiwap – Pierre Lebrun

Rue du Bordia, 4

5030 Gembloux

 

pierre@belpotato.be

 

Toon alle persberichten

© 2021 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap